قیمت توری حصاری

قیمت توری حصاری

ضخامت مفتولچشمهارتفاعوزنقیمت(تومان)
251 تا 3 متر950 گرم50,000
261 تا 3 متر750 گرم42,000
271 تا 3 متر650 گرم37,500
281 تا 3 متر550 گرم33,000
2.2051 تا 3 متر1.150 کیلو58,500
2.2061 تا 3 متر950 گرم50,000
2.2071 تا 3 متر750 گرم43,500
2.2081 تا 3 متر650 گرم37,500
2.5051 تا 3 متر1.500 کیلو46,000
2.5061 تا 3 متر1.250 کیلو46,000
2.5071 تا 3 متر1.050 کیلو46,000
2.5081 تا 3 متر950 گرم46,000
2.8051 تا 3 متر1.900 کیلو46,000
2.8061 تا 3 متر1.500 کیلو46,000
2.8071 تا 3 متر1.250 کیلو46,000
2.8081 تا 3 متر1.150 کیلو46,000
351 تا 3 متر2.250 کیلو46,000
361 تا 3 متر1.850 کیلو46,000
371 تا 3 متر1.550 کیلو46,000
381 تا 3 متر1.250 کیلو46,000
3.551 تا 3 متر3 کیلو46,000
3.561 تا 3 متر2.550 کیلو46,000
3.571 تا 3 متر2.150 کیلو46,000
3.581 تا 3 متر1.850 کیلو46,000
451 تا 3 متر4 کیلو46,000
461 تا 3 متر3.350 کیلو46,000
471 تا 3 متر2.850 کیلو46,000
481 تا 3 متر2.500 کیلو46,000