قیمت توری مرغی

قیمت توری مرغی

عرضطولوزنچشمهقیمت(تومان)
120455 کیلوگرم3.4 اینچ310,000
120456 کیلوگرم3.4 اینچ 370,000
120457کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ420,000
120459 کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ510,000
1204510 کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ800,000
1504513.5 کیلوگرم3.4 اینچ1,100,000
1804515 کیلوگرم3.4 اینچ1,200,000
90457 کیلوگرم3.4 اینچ540,000