قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی

مفتولچشمهوزنقیمت(تومان)
21 سانتی متر8 کیلو600,000
2.51.5 سانتی متر10 کیلو650,000
329 کیلو 330,000
3.40212 کیلو34,500
4216 کیلو34,500
3.4039 کیلو34,500
4312 کیلو34,500
5318 کیلو34,500
2.845 کیلو34,500
3.4047 کیلو34,500
449 کیلو34,500
457 کیلو34,500
4.559 کیلو34,500
5511 کیلو34,500