قیمت توری گابیون

قیمت توری گابیون

ضخامتچشمهارتفاعطولوزنقیمت(تومان)
1.610*82,1.80,1.50,1.220 متر450 گرم25,000
1.810*82,1.80,1.50,1.220 متر600 گرم35,000
210*82,1.80,1.50,1.220 متر750 گرم39,000
2.510*82,1.80,1.50,1.220 متر1.300 گرم46,000
310*82,1.80,1.50,1.220 متر1.900 گرم46,000