قیمت رابیتس

قیمت رابیتس

محصولوزنستونقیمت(تومان)
توری رابیتس400 گرم9 ستون29,000
توری رابیتس500 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس550 گرم13 ستون41,000
توری رابیتس600 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس650 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس700 گرم13 ستون46,000
توری رابیتس750 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس800 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس850 گرم13 ستون51,000
توری رابیتس900 گرم13 ستون54,000
توری رابیتس950 گرم13 ستون56,000
توری رابیتس1000 گرم13 ستون58,000
توری رابیتس1050 گرم13 ستون62,000
توری رابیتس1150 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس1100 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس1200 گرم13 ستونتماس بگیرید
توری رابیتس1300 گرم13 ستونتماس بگیرید