قیمت سیم خاردار

قیمت سیم خاردار

محصولوزنطولضخامتقیمت(تومان)
سیم خاردار خطی سوزنی20 تا 25 کیلو160 متر تقریبی2.544,500
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 گالوانیزه گرم6 کیلو8 تا 10 متر2.5390,000
سیم خاردار خلقوی سوزنی قطر 90 گالوانیزه گرم8 کیلو12 تا 15 متر2.5500,000
سیم خاردار خطی تبری گالوانیزه20 تا 25 کیلو200 متر تقریبی2.576,000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 گالوانیزه گرم6 کیلو8 تا 10 متر2.5490,000
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 گالوانیزه گرم8 کیلو12 تا 15 متر2.5تماس بگیرید