قیمت محصولات

قیمت مفتول سیاه

محصولضخامتکلاف(وزن)قیمت مفتول سیاه آرماتوربندی1.2mmفله ایتماس بگیرید مفتول سیاه آرماتوربندی1.5mmفله ای35,000 مفتول سیاه آرماتوربندی فابریک4mm,2.5mmفله ای35,000 مفتول سیاه آرماتوربندی فابریک1.2mm15 کیلوگرم38,000 مفتول سیاه آرماتوربندی فابریک1.5mm15 کیلوگرم36,000 مفتول سیاه آرماتوربندی فابریک2.5mm15 کیلوگرم36,000 مفتول سیاه2تا 10mmبصورت شاخه 1 تا 6 مترتماس بگیرید

Read more...

قیمت توری پرسی

مفتولچشمهوزنقیمت(تومان) 21 سانتی متر8 کیلو600,000 2.51.5 سانتی متر10 کیلو650,000 329 کیلو 330,000 3.40212 کیلو34,500 4216 کیلو34,500 3.4039 کیلو34,500 4312 کیلو34,500 5318 کیلو34,500 2.845 کیلو34,500 3.4047 کیلو34,500 449 کیلو34,500 457 کیلو34,500 4.559 کیلو34,500 5511 کیلو34,500

Read more...

قیمت سیم خاردار

محصولوزنطولضخامتقیمت(تومان) سیم خاردار خطی سوزنی20 تا 25 کیلو160 متر تقریبی2.546,000 سیم خاردار خلقوی سوزنی قطر 60 گالوانیزه گرم6 کیلو8 تا 10 متر2.5385,000 سیم خاردار خلقوی سوزنی قطر 90 گالوانیزه گرم8 کیلو12 تا 15 متر2.5485,000 سیم خاردار خطی تبری گالوانیزه20 تا 25 کیلو200 متر تقریبی2.580,000 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 گالوانیزه گرم6 کیلو8...

Read more...

قیمت توری گابیون

ضخامتچشمهارتفاعطولوزنقیمت(تومان) 1.610*82,1.80,1.50,1.220 متر450 گرم25,000 1.810*82,1.80,1.50,1.220 متر600 گرم35,000 210*82,1.80,1.50,1.220 متر750 گرم39,000 2.510*82,1.80,1.50,1.220 متر1.300 گرم46,000 310*82,1.80,1.50,1.220 متر1.900 گرم46,000

Read more...

قیمت توری مرغی

عرضطولوزنچشمهقیمت(تومان) 120455 کیلوگرم3.4 اینچ310,000 120456 کیلوگرم3.4 اینچ 370,000 120457کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ420,000 120459 کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ510,000 1204510 کیلوگرم3.4 اینچ , 1 اینچ800,000 1504513.5 کیلوگرم3.4 اینچ1,100,000 1804515 کیلوگرم3.4 اینچ1,200,000 90457 کیلوگرم3.4 اینچ540,000

Read more...