Tag - [:fa]آشنایی با نحوه تولید مش[:]

نحوه تولید مش

آشنایی با نحوه تولید مش

[:fa] در ارتباط با نحوه تولید مش یا توری مفتولی باید بگوییم که از یک ساختار مانند شبکه برخوردار است.  به وسیله ی بافتن یا جوش به همدیگر متصل می شوند. توری های مش را با استفاده از دو شیوه ی جوشکاری نقطه  ای و مفتولی می سازند. اندازه گیری...

Read more...